Om Charlotte Bay Kronow 
Jeg er uddannet fysioterapeut.
Siden 1998 har jeg arbejdet som fysioterapeut med genoptræning af hjerneskadede patienter.
Akupunktur har været en fast del af min behandling af patienter siden 2008.
Jeg er Sundhedsautoriseret og RAB-registreret akupunktør.
Kronow Klinik åbnede i 2012.

Ansættelsessted
2016-             Fuld tid i Kronow Klinik 
2013-2016 Fysioterapeut i Horsens kommune
1998-2013 Fysioterapeut på Vejlefjord Rehabiliteringscenter 

Uddannelse/kurser

2018: Påbegynder Mulligan uddannelse i august – en specialisering inden for fysioterapien
2017: Hovedpine/Migræne Akupunktur kursus ved Rikke Godthjælp
2016: Danske Akupunktørers Årlige Seminar med flere kurser over 3 dage
2015: Medianbalancering akupunktur kursus ved Lars Kjeldal
2014: Kosmetisk Akupunktør, ½ årlig uddannelse med eksamen hos Københavns Akupunkturskole
2013: Medicinsk Akupunktør, Akupunkturuddannelsens afsluttende eksamen hos Dansk selskab for akupunktur i fysioterapi
2013: Neuromuskulær Elstimulering ved Thomas Nybo, Vejlefjord Rehabiliteringscenter
2012: Øreakupunktør, Dansk medicinsk selskab for akupunktur
2012: Akupunkturuddannelsen del 3, Dansk selskab for akupunktur i fysioterapi
2012: Bobath kursus ved Karen Hastrup Arentsen og Marit Næs, 3 ugers intensiv undervisning på Hammel Neurocenter
2011: Scalp Akupunktør, uddannet ved Chinese Scalp Akupuncture Jason Jishun Hao og Linda Lingzhishi Hao, USA
2011: Akupunkturuddannelsen del 2, Dansk selskab for akupunktur i fysioterapi
2009: Akupunktur uddannelsen del 1, Dansk selskab for akupunktur i fysioterapi
2008: Akupunktur 2000/ AcuNova, uddannet hos akupunktør John Boel
2007: Kinesio Taping Advanced ved fysioterapeut Konstantinos Diamantopoulos, Grækenland
2007: Kinesio Taping ved Amad Shayan, neuroklinikken
2007: Kinesio Taping Basis ved fysioterapeut Konstantinos Diamantopoulos, Grækenland
2006: Fysioterapi - en relationel praksis ved Nina Schriner
2005: Neurodynamik relateret til neurologiske patienter 1 uges kursus på Hammel Neurocenter
2001-2002: Neuropædagogisk kursus trin 1 og 2 ved Kjeld Fredens
2001: Motorisk kontrol og vurdering, dokumentation og pædagogisk planlægning Anne-Merete Kissow
2001: Bassin kursus ved Trine Rissum
2000: Motor Control and learning ved Prof. Theo Mulder
1998: Læring og træning af bevægelse
1998: Fysioterapeut fra Esbjerg Fysioterapeutskole

Derudover har jeg løbende deltaget i diverse temadage og 1-dagskurser både internt og eksternt på Vejlefjord Rehabiliteringscenter. Alle med afsæt i arbejdet med neurologiske patienter og pårørende til denne patientgruppe.


PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED KRONOW KLINK

Velkommen som patient hos Kronow Klinik, Byskovsvej 2, 8751 Gedved, www.kronowklinik.dk I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk